Da det er svært at mønstre deltagere til generalforsamlingen, og dermed også at få det nødvendige antal stemmer for at vedtage nye tiltag, så stille bestyrelsen forslag om ændring af vedtægternes $16

Ny: §16
På generalforsamlingen afgøres sagerne ved simpelt stemmeflertal, uanset det fremmødte antal. Afstemningen sker ved håndsoprækning. Dog skal afstemning ske skriftligt, når 50 % af de fremmødte eller bestyrelsen kræver skriftlig afstemning. Hver parcel giver en stemme, og ejere af flere parceller har en stemme pr. parcel. Der er tilladt at lade sig repræsentere ved behørig skriftlig fuldmagt, dog må ingen møde med fuldmagt fra mere end et andet medlem.
Herfra undtages:
Forslag til ophør eller sammenlægning med anden forening. Hertil kræver mindst 1/5 af foreningens stemmeberettigede er til stede og at 2/3 af disse stemmer for. Er der ikke mødt tilstrækkeligt antal medlemmer i for nævnte situation, indvarsles en ny generalforsamling.

Gammel: §16
Alle valg og almindeligt foreliggende sager afgøres ved simpel stemmeflerhed. Afstemningen sker ved håndsoprækning. Dog skal afstemning ske skriftligt, når 50 % af de fremmødte eller bestyrelsen kræver skriftlig afstemning. Hver parcel giver en stemme, og ejere af flere parceller har en stemme pr. parcel. Der er tilladt at lade sig repræsentere ved behørig skriftlig fuldmagt, dog må ingen møde med fuldmagt fra mere end et andet medlem.

Til lovændringer fordres, at mindst halvdelen af medlemmerne er til stede og afgiver stemme, og at beslutningen tages med mindst to tredjedele af de afgivne stemmer. Blanke stemmer regnes for ikke afgivne. Er det foreskrevne antal medlemmer ikke til stede, indkaldes inden en måned med mindst 14 dages varsel en ny generalforsamling, på hvilken der uden hensyn til de mødendes antal kan tages gyldig beslutning, såfremt to tredjedele af de tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget.