Referat af bestyrelsesmøde – Grundejerforeningen Bigården

  1. 11/1-2023 kl. 19:30 i Lindelundens beboerhus.

Tilstede: Mathias, Svend, Karsten, Martin, Tim og Marie

Fravær: Mads

Hundelorte poser

Rikke har meldt fra på hundelorte poserne, og der skal findes en alternativ løsning.

Karsten melder sig til tjansen, indtil generalforsamlingen.

Tim kontakter kommunen i forbindelse med flytning af spandene.

Tim foreslår et renovationsfirma.

Der stilles forlag om, hvorvidt hjertebjerggård ville kunne stå for opgaven.

Mathias tager kontakt til dem og vender tilbage.

Arbejdsbyrde

Tim klager over at det forfaldne arbejde lander på hans bord, og der er for lidt der byder ind i Messenger. Hvad gør vi?

Tim fremlægger sin frustration over manglende svar fra de andre medlemmer af bestyrelsen.

Der er enighed om at, alle bliver bedre til at melde ind på de forfaldne opgaver.

Tim har brug for at bestyrelsesmedlemmerne påtager sig flere opgaver.

Marie påtager sig opgaven med uddeling af velkomstflaske.

Sommerarrangement

Hvad er planen her?

Martin forslår d 3.6 til en sommerfest.

Martin er tovholder på sommerfesten.

Karsten vil gerne dele invitationer ud til alle husstande

Julefrokost

Hvem gør hvad og hvorfor?

Tim informerer om at han har inviteret Kristina til julefrokost og hun deltager.

Tim bestiller smørrebrød i menu.

Marie står for drikkevarer – chips og snacks.

Planlægning af generalforsamling

Vi skal have sat en dato og booket forsamlingshuset, skal vi invitere på stegt flæsk, eller holder vi blot en generalforsamling jf. vedtægterne.

Vi har et par ting vi gerne vil have ændret i vedtægterne, og skal derfor indkalde til en ekstraordinær generalforsamling samtidigt, som ligger umiddelbart efter den ordinære.

Tim og Marie er på valg, lad os bare allerede nu høre tankerne så det ikke kommer bag på nogen lige op til.

Forslag til ændring af vedtægterne:

På generalforsamlingen afgøres sagerne ved simpelt stemmeflertal, uanset det fremmødte antal. Herfra undtages:

  1. Forslag til vedtægtsændringer. Hertil kræves at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for.
  2. Forslag til ophør eller sammenlægning med anden klub. Hertil kræver mindst 1/5 af klubbens stemmeberettigede er til stede og at 2/3 af disse stemmer for.

Er der ikke mødt tilstrækkeligt antal medlemmer, indvarsles en ny generalforsamling til senest 4 uger efter, og denne er da beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal.

Det betyder generalforsamling på alle generalforsamlinger kan ændre vedtægterne ved stemmeflertal (mere end 2/3 dele af de fremmødte), imod det vi har i dag hvor mindst halvdelen af medlemmer skal være til stede.

Generalforsamling fastsættes til tirsdag d.9.5

Tim booker forsamlingshuset.

Der serveres øl, vand og kaffe og kage.

Evt.

Beslutning omkring nye lamper, hvilken en skal det være?

Indkøb – nyanskaffelse:

Det besluttes at indkøbe en printer til foreningen.

Marie står for indkøb af printer.