Du kan hente den underskrevet version af referatet her.

Grundejerforening BIGÅRDEN generalforsamling den 10 maj 2022

 1. Valg af dirigent.

Leif Blom, Ingridsvej 84 er valgt af generalforsamlingen som dirigent.

 1. Generalforsamlinger.

Ifølge foreningens reglement skal der afholdes ordinær generalforsamling hvert år inden udgangen af maj måned.

Sidste ordinær generalforsamling blev afholdt torsdag, den 24 august 2021

 1. Bestyrelsesmøder

Siden sidste ordinære generalforsamling, er der blevet afholdt følgende møder i bestyrelsen.

 1. 08 september 2021
 2. 15 november 2021
 3. 14 marts 2022

Uddybende referater fra møderne kan findes på foreningens hjemmeside, hvor bestyrelsen modtager kommentarer og velvilligt besvarelse af spørgsmål.

 1. Aktiviteter

Det har ikke, grundet Covid19 forsamling restriktionerne, været muligt at afholde de sædvanlige fælles arrangementer, som loppemarked og lignende.

Fælles juletræstænding blev afholdt første søndag i julemåneden, med gløgg og slikposer til børnene.

Juletræet blev opsat og illumineret, som sædvanligt, men blev grundet et kraftigt stormvejr blæst lidt på sned. Foden til træet havde vrikket sig løs i jorden.

Der søges stadig medvirken fra interesserede medlemmer, til at gøre det muligt at gennemoptage de forskellige sociale aktiviteter vi tidligere har afholdt.

 1. Fællesarealet

4-1 Grønt område og stiareal

Vedligeholdelse af græsareal er som tidligere, aftalt med entreprenørfirmaet Hjertebjergård, der udfører en upåklagelig indsat.

Grundet de besværligheder, vi alle har haft i forbindelse med de sidste års nedlukning, har der ikke været foretaget jævnlig pasning af vegetationen på stiarealet og ved ”hesteskoen”.

Derfor var det nødvendigt at arrangere en gennemgribende beskæring af træer og buske, specielt de vilde brombær der havde taget over med meterlange vildskud.

Og for at dæmpe ukrudtsbegroningen mellem buskene, på voldene ved hesteskoen, er der udlagt et lag træflis. Flis materiale fra fældningen af buske og træer i området, der som det er udlagt nu ikke ser særligt præsentabel ud.

Beklagelig vis er farven på træmaterialet, enormt dominerende, grundet den manglede fugt fra et par dages regnvejr.

4-2 Borde / Bænke, på det grønne område

Der er udlagt fliser på et mindre areal til bordene

4-3 Legepladsen

Legepladsen er offentlig tilgængelig, så grundejerforeningen har det fulde ansvar for at pladsen.

Ifølge reglerne udstukket af Sikkerhedsstyrelsen, skal foreningen ved jævnlige inspektioner sikre at det opsatte udstyr er uden fejl.

Faldsikringspladerne under legeredskaberne, er frigjort for indgroede græstørv.

4-4 Lamper på stien  

De eksisterende lamper er ”fysisk” defekte. De indvendige matterede ”glas” rør er itu og bør erstattes, ligesom de forskellige el-dele og lednings samlinger er kraftigt korroderet.

Lamperne er nødrepareret og fungerer pt. som forventet., dog trænger en lampe til udskiftning af de indvendige el dele

Som tidligere foreslået bør det overvejes at påbegynde en udskiftning af lamperne, hvorfor det foreslå es, snarligt at igangsætning af et udskiftningsprojekt.

Én lampe er beskadiget af entreprenør arbejde ved opsætning af et plankeværk, men skulle som oplyst blive udskiftet senere på måneden..

4-5 Affaldsspande

De 7 affaldsspande opsat på Ingridsvej og stiarealet, for deponering af hunde efterladenskaber og affald bliver tømt hver anden uge.

Tømning af spandene har været udført regelmæssigt og uden problemer af Hanne og Curt.

Hanne og Curt er fraflyttet området og derved ikke længere medlemmer af grundejerforeningen hvorfor der fra flere medlemmers side, er ytret ønske om denne opgave overtages af et medlem af foreningen

Emnet behandles af Tim, under pkt 4 forslag fra bestyrelsen.

4-6 ” Kæden ved stiadgangen til fællesarealet”

Afspærringen ved stiadgangen til fællesarealet er af kommunen blevet yderligere markeret ved at der er opstillet en ekstra afspærring. Der dog kun dækker det halve af stiarealet.

Ingen fra foreningen har været involveret i dette tiltag og det må formodes at kommunen færdiggør det ved at opstille yderligere en afspærringsbom således at kæden kan demonteres

 1. Hærværk og skader på foreningens inventar

Der har ikke været udøvet voldtægt på foreningens inventar,

Foreningens inventar er vore alles ejendom, som vi i fællesskab har betalt for, og derfor har en interesse i at bevare.

Derfor opfordres det til, at vi i fællesskab holder området under observation og medvirker til at destruktive aktiviteter kan blive politianmeldt.

NB: Ingen af os skal medvirke i nogen form for civil indgriben, blot sikre informationer.

 1. TV mast og skur

Signal fra antennerne på masten er erstattet af bredbåndssignal via kabel.

Entreprenør arbejdet med udlægning af føringsrør til lysleder kabler er afsluttet.

Et varslet vej syn for gennemgang af mangler ved entreprenør arbejdet er ikke blevet udført.

I øvrigt har TDC net udsendt tilbud på etablering af fibertilslutning til hver enkelt husstand i området.

 1. Ejby Bylaug

Bestyrelsen deltager i møder med områdets ” Bylaug”. En sammenslutning af områdets grundejerforeninger.

Dog har der ikke i perioden været emner der vil berøre Bigårdens medlemmer

 1. Hjertestarter

Hjertestarteren bliver vedligeholdt og testet som aftalt af firmaet First Aid og er underlagt Hjerteløber” ordningen, administreret af Tryg fonden.

Hjertestarteren har i perioden været anvist til brug et antal gange, hvorefter vi er blevet orienteret og anmodet om at foretage et eftersyn inden den igen kan vises som tilgængelig på hjertestarter appen..

Brugen af hjertestarteren er anonymt, så vi modtager ikke detaljeret informationer om hvem den er blevet anvist til.

 1. Fremmødte

Der er fremmødt 11 stemmeberettiget.

 

 1. Regnskab og budget

Regnskabet er godkendt af de fremmødte på generalforsamlingen

Budgettet og kontingent er godkendt af de fremmødte på generalforsamlingen

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Kristina Friis-Hansen, Knud Alfred Hansen ønsker begge at udtræde af bestyrelsen.

Karsten Foged Pedersen, Bigårdsvej 32

Mathias Nyrup Madsen, Bigårdsvej 44

Martin Møller Holm, Bigårdsvej 37

stille alle 3 op og er valgt som bestyrelsesmedlem af generalforsamlingen.

Mads Hammerlund Kokholm, vil gerne være suppleant og melder sig på generalforsamlingen, og blevet valgt.

Bestyrelsen består således af:

Karsten Foged Pedersen, Bigårdsvej 32

Mathias Nyrup Madsen, Bigårdsvej 44

Martin Møller Holm, Bigårdsvej 37

Tim Erland Petersson, Ingridsvej 70

Marie Pfeiffer, Bigårdsvej 34

Suppleanter:

Mads Hammerlund Kokholm, Ingridsvej 112

Svend Matthisen, Ingridsvej 14

 1. Valg af revisor og revisor suppleant.

Ruth Jørgensen, Bigårdsvej 13, melder sig som revisor sammen med Vibeke Ingridsvej 12 og er valgt af generalforsamlingen som revisorer.

Susi, ingridsvej 100 melder sig som revisor suppleant og er valgt af generalforsamlingen.

 1. Indkommende forslag

Der stilles forslag om vedtægter revideres, således at 50% af medlemmerne ikke behøver at være til stede. Endvidere at der ikke er krav om 2 revisorer, og der ikke er krav om uanmeldte besøg fra revisoren.

Generalforsamlingen gør opmærksom på at Dirigenten skal underskrive referatet.

Der stilles forslag om, at der rettes henvendelse til ”hestestaldene”, om at de gerne må sætte farten ned på kirkestien.