Valg af dirigent

Der er valgt en dirigent.

Bordet rundt, alle de fremmødte præsenterer sig selv.

Generelforsamling er indkaldt rettidigt.

Formandens beretning

Ordinær generelformaling er sidste gang afholdt 2019 udgaven er udskudt pga. Covid-19.

Bestyrelsesmøder

Siden sidste ordinære generalforsamling, den 9. maj 2019 er der blevet afholdt følgende møder i bestyrelsen.

 1. 15 05 19
 2. 28 06 19
 3. 03 09 19
 4. 14 11 19
 5. 17 01 20
 6. 01 04 20    web. møde
 7. 03 06 20
 8. 27 08 20
 9. 17 11 20
 10. 29 04 21
 11. 27 07 21

Uddybende referater fra møderne kan findes på foreningens hjemmeside

Bestyrelsen modtager kommentarer og medvirker velvilligt til besvarelse af spørgsmål.

Aktiviteter

Alle aktiviteter og fællesarrangementer har været udskudt pga. Covid-19.

Fællesarealer

Hjertebjerggård vedligeholder græsarealer.

Hesteskoen er blevet renset for ukrudt, det havde taget overhovedet er derfor blevet ordnet.

Vi ønsker ikke at behandle vores arealer med ukrudtsmiddel, så for at undgå tilgroning er der truffet aftale med Kurt og Hanne Roos, om at de vedligeholder.

Brombær huske har generelt godt fat i mange dele af de grønne områder. Det er aftalt af Hjertebjergegård tager hånd om dem, når jorden igen kan bære tunge maskiner.

Der stilles, fra medlem, forslag om, at der ikke arrangeres fællesarbejde med vedligehold af arealerne.

Bord og bænke

Bord og bænke på det grønne areal. De gamle er gået til, og der er indkøbt nye vedligeholdelsesfri borde og bænke.

Der stilles forslag om at der ligges en flise på bordene for at undgå, at engangsgrille stilles på bordene og ødelægger dem.

Der stilles forslag om at der laves et fliseareal hvor borde og bænke kan opstilles, således at grænseslåning kan ske uden at rykke dem.

Legepladsen

Legepladsen, det er optaget at beslag går løse på klatrepladen. Torve til klatring er skåret op med en kniv. Der lægges op til at der sættes midlertidigt gaffatape omkring, så børn ikke kommer til skade.

Der er kommet forslag fra en dagplejemor, om at der opstilles en sansegynge i det samme område som nuværende gynge. Bestyrelsen stillet forslag om at vi etablerer denne gynge.

Petanque banen bliver ikke brugt, og bestyrelsen stiller forslag om at den nedlægges om bruges til grillplads.

Lamper på stien

Lamper på stien igennem det grønne område er i dårlig stand, og er blevet vedligehold af Knud (Formanden). 1 Lampe trænger til udskiftning.

Der stilles, fra medlem, forslag om, at der etableres mere lys, fordi stien er dårligt oplyst. Bestyrelsen undersøger mulighederne.

Affaldsspande

Tømning af skraldespande sker med aftalte. Vi har en enkelt spand ved kirkestien, som har været udsat for hærværk. Spanden er midlertidigt udbedret, så den fortsat kan bruges.

Der stilles, fra medlem, forslag om, at skraldespandsopgaven tages hjem til en grundejer. Og tilbyder sig selv som ansvarlig for skraldespandene. Der er opbakning til det fra de fremmødte.

Hærværker på foreningen arealer

Der opfordres til, at alle melder hærværker til politiet, uden at gribe ind i selv hærværket.

TV mast og tilhørende skur.

Masten er for længst lagt ned, og skuret er rykket til mindre skabe. Masten har foreningen betalt for at få nedlagt. Skuret er blevet ombygget og rykket for YouSee’s regning.

Facebook og E-mail kommunikation.

Foreningen kommunikerer primært via Facebook og e-mail. Dem der ikke har mulighed for dette får fortsat brev i postkassen.

Ejby bylaug

Det har skiftet navn til Ejby by forum. Udstykningen bag bed lindelunden er vedtaget. En plan om en kondibane på vores fællesareal er blevet droppet, og kondibanen flyttes til skolens område.

Hjertestarter

Hjertestarteren er opsat og vedligeholdes af eksternt firma. Den har været brugt flere gange.

Vibeke, Ingridsvej 12 stille forsalg om at det sendes ud i foreningen, med en opfordring til at spørgsmål medlemmerne om de har lyst til at stå for sociale arrangementer i foreningen.

Regnskab

Revisoren, kasseren og formand har godkendt og underskrevet regnskabet.

Der spørges fra medlem hvordan det kan være egenkapitalen bliver mindre i det budgetteret 2021/2022. Formanden svarer, at det skyldes at alle aktiviteter har været Corona suspenderet, penge derfor er ikke er blevet brugt, de bruges.

Der spørges fra medlem, hvorfor posten til vedligeholdelse af de grønne områder stiger med 19.000. Formanden svarer, at det er fordi buske og træer skal beskæres.

Regnskabet er godkendt med 100% af stemmerne

Kontingent på 1000 kroner er godkendt

Budgettet er godkendt.

Bestyrelsens forslag

Borde og bænke på to øer.

Det er vedtaget at bestyrelsen arbejder videre med forslaget.

Sansegynge

Det er vedtaget med 7 for og 2 i mod at bestyrelsen udarbejder et forslag med prisen på en sansegynge, som fremstilles på næste generalforsamling.

Der stilles et ønske om, at bestyrelsen finder priser forskellige størrelser.

Grill område (Punkt 4-4)

Et Medlem spørger om der er almen interesse for at grille på de unge områder.

Et Medlem gør opmærksom på, at opfordring til grill kræver opmærksomhed på brandfare.

Et Medlem stille forslag om at såes græs på petanque banen. (Den nedlægges)

De fremmødte nedstemmer forslaget om at etablerer et grillområde.

Forslag fra medlemmer

Der stilles forslag om, at bestyrelsen kontakter vandværket og spørger om det der muligt at blødgøre vandet.

Bestyrelsens medlemmer

Pga. Corona er alle bestyrelsens medlemmer er på valg (Fordi generalforsamlingen ikke blev holdt sidste år)

 • Kristina – modtager genvalg – Er blevet valgt
 • Knud – modtager genvalg – Er blevet valgt
 • Tim – modtager genvalg – Er blevet valgt
 • Svend – modtager genvalg – Er blevet valgt
 • Klaus – modtager genvalg – Er blevet valgt

Valg af suppleanter til bestyrelsen

Marie, Bigårdsvej 34 Stiller op og er valgt.

Valg af revisor og revisor suppleant

Vibeke Ingridsvej 12 stiller op som revisor, og er valgt.

Generalforsamlingen er slut.